Vigyázat, gyermekkel vagyok!

ben-white-JJ9irt1OZmI-unsplash
Ossza meg facebookkon
Ossza meg Linkedinen
Javasolja emailben
Vigyázat, gyermekkel vagyok!

A gyermekek személyes adatai kezelésének sajátos szabályai

Az adatvédelmi szabályozás egyik alapelve szerint a gyermekek személyes adatai különös védelemben részesülnek, mivel a gyermekek még kevésbé vannak tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal [GDPR (38) preambulumbekezdés]. Ezt szem előtt tartva a GDPR, illetőleg a GDPR alkalmazása során is figyelembe veendő joggyakorlat több vonatkozásban külön követelményeket támaszt a gyermekek személyes adatainak kezelése kapcsán.

Megjegyezzük, miközben a GDPR célja a gyermekek védelmi szintjének emelése volt, ez sajátos módon jelentkezik hazánkban a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összefügésben. Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az általános szabályok szerint a 18. életévét be nem töltött gyermekek esetén az adatkezelés jogszerűségéhez az szükséges, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy adja meg. Az ezen életkori határ biztosította kiemelt védelem szintjén végeredményét tekintve – a digitális környezet sajátosságaira tekintettel – enyhít a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése, kimondva, hogy a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezeléséhez a gyermek által adott hozzájárulás akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ha gyermekek személyes adatai kezelésének a szükségessége merül fel, akkor az adatkezelőnek igen körültekintően kell eljárnia, így különösen az alábbiakra:

 • ha az adatkezelés jogalapja az érintett (gyermek) hozzájárulása, akkor ezt a különös előírásoknak megfelelően (a megfelelő személytől, azaz általában a szülői felügyeletet gyakorlótól) kell beszerezni,
 • ha az adatkezelés jogalapja a jogos érdek, akkor az érdekmérlegelés során mindenképpen figyelembe veendő körülmény, hogy az érintettek gyermekek,
 • az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében a gyermekeknek szóló információknak, kommunikációnak a gyermekek számára könnyen érthetőknek kell lenniük,
 • a gyermekeket érintő profilalkotás során kiemelt figyelmet kell fordítani az érintettek érdekeinek, jogainak védelmére,
 • több, gyermekeket érintő adatkezelés megkezdése előtt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése szükséges (pl. diákok személyes adatainak értékelésre való felhasználása; kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos, nagy számban kezelt adatok eredeti céltól eltérő kezelése; gyermekek személyes adatainak kezelése profilozás, automatikus döntéshozatal vagy marketing céljából, vagy közvetlenül részükre kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlása vonatkozásában),
 • az adatvédelmi incidens miatt felmerülő kockázat felmérése során figyelembe kell venni a gyermekek sajátosságait, az incidens vonatkozásukban releváns következményeit.

A sajátos szabályok értelemezéséhez és alkalmazásához segítséget nyújthatnak a magatartási kódexek, amelyek a gyermekek tájékoztatása és védelme, valamint a szülői felügyelet gyakorlótól származó hozzájárulás kikérésének módja tárgyában pontosíthatják a GDPR előírásait.

Az alábbi táblázat áttekinti, hogy a fenti kérdések kapcsán a GDPR melyik rendelkezésének, illetve a korábbi 29. cikk szerinti munkacsoport mely iránymutatásának a figyelembe vétele ajánlott, azzal, hogy általános jelleggel utalunk a 29. cikk szerinti munkacsoportnak a gyermekek személyes adatainak védelméről szóló 2009/2. számú véleményében foglaltakra is.

Különleges szabályokGDPR rendelkezése, 29. cikk szerinti munkacsoport iránymutatása
adatkezeléshez adott hozzájárulásha az adatkezelés jogalapja az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulása, akkor gyermek érintett esetén különös szabályok érvényesülnek, külön előírásokkal a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése kapcsán (az életkor ellenőrzésének jelentősége, a szülői felügyeletet gyakorló szerepe, a szülői felügyeleti jog fennálltának ellenőrzése stb.)GDPR (39) és (65) preambulumbekezdés GDPR 8. cikk a 29. cikk szerinti munkacsoport WP259 számú iránymutatása a 2016/679/EU rendelet szerinti hozzájárulásról 7.1. pont 
érdekmérlegelés a jogos érdeken alapuló adatkezelés eseténa jogos érdeken alapuló adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelő által elvégzendő érdekmérlegelés elkészítése során figyelembe veendő, hogy az érintett gyermekGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont a 29. cikk szerinti munkacsoport 6/2014. számú véleménye az adatkezelő 95/46/EK irányelv 7. cikke szerinti jogszerű érdekeinek fogalmáról 45. oldal 
átláthatóság elveaz átláthatóság elve alapján a kifejezetten gyermekekre vonatkozó adatkezelés vonatkozásában minden információt és kommunikációt olyan világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni, amelyet a gyermekek könnyen megértenekGDPR (39) és (58) preambulumbekezdés GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pont a 29. cikk szerinti munkacsoport WP260 számú iránymutatása a 2016/679/EU rendelet szerinti átláthatóságról 14-16. pont 
profilalkotása gyermekekkel kapcsolatos profilalkotás a 29. cikk szerinti munkacsoport szerint ugyan nem esik abszolút tilalom alá, azonban e körben az adatkezelőnek megfelelő garanciákkal kell szolgálnia, védve az adatkezelés érintettjeinek, a gyermekeknek a jogait, szabadságait és jogos érdekeitGDPR (71) preambulumbekezdésa 29. cikk szerinti munkacsoport WP251 számú iránymutatása az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatban a 2016/679/EU rendelet alkalmazásához 30-31. oldal 
adatvédelmi hatásvizsgálata gyermekeket érintő adatkezelések közül több szerepel azon, az adatvédelmi felügyeleti hatóság által közzétett listán, amely meghatározza, hogy mely esetekben kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezniGDPR (84) és (90) preambulumbekezdés GDPR 35. cikk (4) bekezdés. 
adatvédelmi incidensaz adatkezelőnek az érintettek vonatkozásában az adatvédelmi incidens miatt felmerülő kockázat felmérése során figyelembe kell vennie az adatvédelmi incidens konkrét körülményeit, egyebek között az érintettek, adott esetben a gyermekek sajátosságait (pl. az irányukban megnyilvánuló internetes zaklatás felnőttektől eltérő következményeit), szem előtt tartva, hogy ha az adatvédelmi incidens a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülő gyermekek személyes adatait érinti, akkor a gyermekek ennek következtében nagyobb veszélybe kerülhetnek, az adatvédelmi incidens rájuk erőteljesebb hatással leheta gyermek érintettek adatvédelmi incidensről történő tájékoztatása során a tájékoztatásnak a gyermekek számára könnyen érthetőnek kell lenniea 29. cikk szerinti munkacsoport WP250 számú iránymutatása az adatvédelmi incidensek 2016/679/EU rendelet szerinti bejelentéséről, 25. és 27. oldal
magatartási kódexa magatartási kódexek egyebek között a gyermekek tájékoztatása és védelme, valamint a szülői felügyelet gyakorlójától származó hozzájárulás kikérésének módja tárgyában pontosíthatják a GDPR alkalmazásátGDPR 40. cikk (2) bekezdés g) pont  

A gyermekeket érintő adatkezelések sajátos szabályairól bővebben ismerteti kollégánk, dr. Zavodnyik József tanulmánya:

Zavodnyik József: A gyermekkorú fogyasztók személyes adatainak védelme, in. Szikora Veronika – Árvai Zsuzsanna: Újratervezés –  Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adatvédelem, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 2019.

2019-09-12

Sikeres regisztráció!

Köszönjük a jelentkezést!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.


A bejelentkezéshez szükséges adatokat hamarosan küldjük emailben.

Felhasználási feltételek

A honlapon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon található információkat szerzői jog védi, annak bármilyen felhasználása, többszörözése, nyilvánossághoz való eljuttatása a KLART LEGAL | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda előzetes hozzájárulásához kötött.

Blog

Rendszeresen publikáljuk cikkeinket a versenyjog, informatika, adatvédelem, szellemi alkotások és a családi vállalatok világáról.

Hírlevél

A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.

  Kapcsolat

  © KLART Legal

  Hírlevél

  A gazdasági jog, a családi vállalatok és a jogi technológia világának legfrissebb aktualitásairól érthesülhet hírleveleinkból. Iratkozzon fel, hogy közvetlenül értesüljön. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja.