Menü Tudásközpont

Adatvédelmi nyilatkozat

A KLART Legal Ügyvédi Társulás tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
  • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KLART Legal Ügyvédi Társulástól az adatkezelés vonatkozásában az alábbi elérhetőségeken:

Név: KLART Legal Ügyvédi Társulás
Székhely: 1011 Budapest Corvin tér 10.
Vezető ügyvéd neve: dr. Szabó Levente Antal
Nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara, 4208
email: info@klartlegal.eu
Telefonszám: +36 1 796 36 00

A KLART Legal Ügyvédi Társulás honlapjának a használata nincs regisztrációhoz kötve,  a honlap használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor.

A KLART Legal Ügyvédi Társulás honlapján nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra. A hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének a hiányára tekintettel a KLART Legal Ügyvédi Társulás a honlapra látogatók részére nem küld tájékoztató e-maileket, reklámokat.

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.